Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

maddreamer
8529 29f2 390
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
maddreamer
4643 93b3 390
maddreamer
7542 6703 390
wieje prawdą
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
maddreamer
9493 0832 390
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin
maddreamer
8239 016e 390
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
maddreamer
4608 f948 390
Reposted fromhagis hagis viairmelin irmelin
maddreamer
6348 c8a7 390
Reposted frombenus benus viairmelin irmelin
maddreamer
3153 da6e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagregorczykm gregorczykm
maddreamer
1177 53d3 390
Reposted frompesy pesy viagregorczykm gregorczykm
maddreamer
9109 66f4 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagregorczykm gregorczykm
maddreamer
Wczoraj i dziś słońce pięknie świeci, więc zaczynam się rozweselać.
— Roman Dmowski
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
maddreamer
0383 3cac 390
Reposted fromnebthat nebthat
maddreamer
Tak długo opakowywałem się w milczenie, że trudno mi się rozpakować w słowach.
— Herta Muller "Huśtawka oddechu"
maddreamer
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaskraweksiebie skraweksiebie
maddreamer
4503 eaa0 390
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaskraweksiebie skraweksiebie
maddreamer
9497 59d5 390
Reposted fromsoftboi softboi viaskraweksiebie skraweksiebie
maddreamer
I tak się właśnie kończy świat. Nie hukiem ale skomleniem.
— Thomas Stearns Eliot, Poezje wybrane.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

October 07 2018

maddreamer
7375 44ae 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaslowemwsedno slowemwsedno

June 27 2017

maddreamer
6064 7c24 390
Why Am I Still Single?
Reposted fromnebthat nebthat
maddreamer
“więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają”
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromblueinsane blueinsane viaskraweksiebie skraweksiebie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl