Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

maddreamer
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
maddreamer
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty

May 25 2017

maddreamer
2835 e283 390
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianamehercarmen namehercarmen
maddreamer
3952 5384 390
Sisters power
Reposted frompiehus piehus vianamehercarmen namehercarmen
maddreamer
maddreamer
Kocham Cię
delikatnością spojrzenia
pieszczotą słowa
prostym listem
ukradkowym uśmiechem
wyszukaną metaforą
znalezionym włosem
muśnięciem dłoni
wypisanym długopisem
nieskończonym smsem
rozlaną kawą
wysłanym zdjęciem
czekaniem na
przyrzekaniem na
trudnymi rozmowami
nieskończonymi pytaniami
długim milczeniem
nie ważne
to ważne
zawsze.
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty

May 08 2017

maddreamer
7494 85cc 390
Reposted fromBabyLemonade BabyLemonade vianebthat nebthat
maddreamer
maddreamer
2156 6f1a 390
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaphilomath philomath
maddreamer
0425 1be5 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaszydera szydera
maddreamer
4645 429a 390
Reposted fromshepard shepard viaszydera szydera
0297 0f76 390

serious:

who were you?

3716 d06d 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover
maddreamer
4352 588e 390
Reposted fromsarazation sarazation viaAmericanlover Americanlover
maddreamer

Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
2259 7646 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaszydera szydera
maddreamer

every morning
Reposted fromnebthat nebthat
maddreamer
8330 7682 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viaAmericanlover Americanlover
maddreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl