Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

maddreamer
0819 477f 390
maddreamer
0684 fad9 390
Reposted fromsaiwala saiwala viairmelin irmelin

February 14 2017

maddreamer
Reposted frompanimruk panimruk viaAmericanlover Americanlover
maddreamer
4581 17d5 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
maddreamer
5809 1262 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
maddreamer
maddreamer
6600 3ebd 390
maddreamer
maddreamer
maddreamer
maddreamer
3214 44cb 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty

July 10 2015

maddreamer
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoctua noctua
maddreamer
maddreamer
Wielkość człowieka poznasz po tym, co go złości.
— Abraham Lincoln
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viamaliwa maliwa
maddreamer
maddreamer
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej / to takie o mnie i moim mężczyźnie
Reposted fromperseweracje perseweracje viaantibia antibia
maddreamer
Reposted fromfelicka felicka viarainbowarrior rainbowarrior
maddreamer
9257 00c6 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaprimeval primeval
maddreamer
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viafireaway fireaway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl